બિજનેસ રજિસ્ટ્રેશન

વડોદરા રોહિત સમાજ દ્વારા એક પહેલ કરી સમાજ માં ધંધો/વ્યવસાય કરતાં ધંધાદારી વાયક્તિઓ ને સમાજ માં જોડવા માટે બિજનેસ કોર્નર શરૂ કરવા માં આવ્યો છે.

જે કોઈ ધંધાદારી વયક્તિ બિજનેસ કોર્નર માં જોડાવા ઇચ્છુક હોય તે આજીવન ૫૦૦/- રૂપિયા ભરી ને જોડાઈ સકે છે.

read more

સમાજ સાથે જોડાવા માટે રજીસ્ટર પર ક્લિક કરો

 Register Login

Business of Our Community